2016-05-17

Zadania

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (IPS) jest jedyną w kraju jednostką badawczą pracującą dla potrzeb przemysłu skórzanego i dziedzin gospodarczych z nim związanych. Z dniem 1 stycznia 2008 roku do IPS włączone zostało Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie, które stanowi oddział zamiejscowy Instytutu. Ponadto w 2011 roku IPS przejął zespół specjalistów Oddziału Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Zgodnie z nadanym statutem oraz tendencjami światowymi i potrzebami polskiego przemysłu Instytut prowadzi badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe, projektowe i wdrożeniowe w zakresie kompleksowej problematyki przemysłu garbarskiego, obuwniczego, futrzarskiego, barwnikarskiego, włókienniczego, tworzyw sztucznych i ochrony środowiska.

  • opracowywanie nowych technologii oraz metod oceny surowców i wyrobów w przemyśle garbarskim, obuwniczym i przemysłach pokrewnych oraz badania nad doskonaleniem istniejących procesów produkcyjnych, szczególnie uwzględniające ekologię produkcji;
  • badania w zakresie antropometrii i fizjologii stóp dzieci i dorosłych, także z deformacjami projektowania i konstrukcji kopyt oraz obuwia, jego funkcjonalności, zdrowotności i jakości użytkowej prace w zakresie tworzyw sztucznych i ich przetwórstwa na cele obuwnicze;
  • badania i analizy czynników związanych z ochroną środowiska i miejscem pracy, a także gospodarowaniem i utylizacją odpadów oraz recyrkulacją surowców;
  • badania i analizy w zakresie użytkowania i oceny jakości wyrobów, wdrażanie nowoopracowanych, kompleksowych rozwiązań technicznych i technologicznych w przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego, barwnikarskiego, włókienniczego, tworzyw sztucznych oraz pokrewnych;
  • wytwarzanie wkładek do obuwia, szablonów kontrolnych, prototypowych wyrobów przemysłu skórzanego i pokrewnych oraz wzorców do badań chemicznych i innych badań materiałowych;
  • wykonywanie oceny wzorów obuwia i nadawanie im oznaczeń „Zdrowa Stopa”, "Obuwie dla Stóp Wrażliwych”, „ Wyrób Ekologiczny”;
  • opracowywanie technologii wytwarzania i produkcji szerokiej gamy produktów organicznych, w tym biocydów, barwników i środków specjalnych;
  • prowadzenie działalności w zakresie normalizacji, informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, wynalazczości, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz działalności wydawniczej;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu działalności Instytutu.

W Instytucie działają akredytowane laboratoria: Laboratorium Garbarstwa i Laboratorium Obuwia, Laboratorium Badań Produktów Procesów Środowiska (składające się z: Laboratorium Badań Środowiska i Laboratorium Badań Środków Barwiących, Wyrbów Barwionych i Barwometrii) oraz jednostka certyfikująca (certyfikaty akredytacji o numerach odpowiednio: AB 033, AB 062, AC 055).

IPS posiada także status jednostki notyfikowanej nr 1439 w zakresie dyrektywy Nr 89/686/ EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się