2019-05-23

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - zwanym RODO – informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ips.lodz.pl
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach:
 • zawieranie i realizacja umów; utrzymywanie kontaktu oraz relacji z Państwem; świadczenie usług, badań, realizacja zleceń; organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji; prowadzenie działań marketingowych; monitorowanie Państwa aktywności na naszej Stronie; prowadzenie analiz statystycznych; dochodzenie roszczeń, rozstrzyganie sporów; rekrutacje i nabory na praktyki oraz staże; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; wypełnienie obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega ADO.
 1. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu – w przypadku realizacji usług / zleceń na rzecz osoby fizycznej; wykształcenie lub stopień naukowy; funkcja / stanowisko pełnione w podmiocie, z którym ADO współpracuje; numer telefonu i adres e-mail; wizerunek: inne dane, które wynikają z zapisów umów i zleceń pomiędzy ADO a Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują.
 1. Państwa dane przetwarzamy na podstawie:
 • udzielonych zgód; wykonania umów i zleceń lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO; realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO; potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji nakładanych na ADO przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane. Dane przekazywane są zawsze na podstawie odpowiedniej umowy lub zapisów prawa przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz kontroli ze strony ADO. Nie udostępnianymi Państwa danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Okres przetwarzania danych przez ADO jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, okresu na jaki została wyrażona zgoda, przepisów prawa i przyjętych przez ADO regulacji, zgodnie z przepisami prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 3. W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo do:
 • dostępu danych osobowych; uzupełnienia niekompletnych danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania; wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się